Long Vương Chi Ta Là Chí Tôn

Long Vương Chi Ta Là Chí Tôn

Long Vương Chi Ta Là Chí Tôn

Lúc sinh ra bởi vì thiên tư quá cao, vì trời cao sở bất dung; ba tuổi khi khai thiên mục, quỷ sai thấy ta muốn kêu một tiếng lâm thiếu; bốn tuổi khi đạo pháp đại thành, Quỷ Vương cam nguyện khi ta tiểu đệ; hiện giờ ta mười tám tuổi, đã cường đến thiên hạ vô địch, đương nhiên này đó không quan trọng, ta chỉ nghĩ hỏi một chút, có cái lãnh diễm nữ thần một hai phải khi ta lão bà, thu vẫn là không thu? Online chờ, cấp!

Truyện Hay Khác :

Kháng Nhật Chi Toàn Năng Binh Vương
Xuyên Qua Chi Thú Thế Làm Ruộng Nhớ
Hãn Thê Chi Nô Gia Muốn Trốn Chạy
Nghe Nói Ta Là Đại Ác Ma

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s