Loạn Thế Lương Đống

Loạn Thế Lương Đống

Loạn Thế Lương Đống

Thiên hạ tam phân, bắc có cái gì nhị Ngụy, nam có nửa bên tiêu lương.

nhưng mà loạn trong giặc ngoài dưới, Giang Nam phồn hoa không hề, cao ốc đem khuynh, trăm họ lầm than.

loạn thế trung, hắn động thân mà ra, giống như lương đống, khởi động rách nát non sông.

Truyện Hay Khác :

Ta Cả Nhà Đều Là Xuyên Tới
Xuyên Nhanh: Vai Ác Boss Là Dấm Tinh
Phát Sóng Trực Tiếp Ta Nữ Vu Kiếp Sống
Thượng Thiện Kinh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s